Hội Đồng Quản Trị

Ông Đỗ Ngọc Tuấn

CHỦ TỊCH HĐQT: ” Khát vọng của tôi là tạo nên một cộng đồng Doanh nghiệp mang đến giá trị cho xã hội”

Thành viên hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Trung Hiếu

thành viên HĐQT

Ông Hoàng Việt Khôi

THÀNH VIÊN HĐQT

BLĐ Won Homes

Ông Đỗ Văn Hiệu

THÀNH VIÊN HĐQT

BLĐ Won Homes

Ông Đinh Văn Tuấn

THÀNH VIÊN HĐQT