Từ năm 2026, các khoản chi phí phải nộp khi làm sổ đỏ có thể sẽ tăng nếu áp dụng theo bảng giá đất mới theo Luật Đất đai 2024.

Theo khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai 2024, Bảng giá đất hiện hành đang được áp dụng cho giai đoạn 2020 – 2024 và sẽ tiếp tục được áp dụng đến hết ngày 31/12/2025.

Từ ngày 01/01/2026, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bảng giá đất mới hằng năm theo nguyên tắc thị trường (theo khoản 3 Điều 156 Luật Đất đai 2024) chứ không áp dụng khung giá đất được điều chỉnh 05 năm/lần như hiện nay.

Theo các chuyên gia, bảng giá đất xác định theo nguyên tắc này sẽ có khả năng tăng cao. Trong khi đó, khoản chi phí phải nộp khi cấp sổ đỏ lần đầu như: tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có) và lệ phí trước bạ lại được tính theo bảng giá đất. Bởi vậy, chi phí làm sổ đỏ sẽ có thể sẽ tăng theo quy định của Luật Đất đai 2024.

Căn cứ định giá đất theo quy định Luật Đất đai mới

Theo Khoản 2 Điều 158 Luật Đất đai 2024, định giá đất dựa trên các tiêu chí, gồm:

+ Mục đích sử dụng đất.

+ Thời hạn sử dụng đất.

+ Thông tin đầu vào để định giá đất theo các phương pháp định giá đất

+ Yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất.

+ Quy định của pháp luật có liên quan tại thời điểm định giá đất.

Thủ tục làm sổ đỏ lần đầu

Cách 1: Làm thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu trực tiếp

+ Cá nhân, hộ gia đình, nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ tại Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp xã nơi có đất. Hoặc tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đối với nơi chưa thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

+ Tiếp nhận hồ sơ: Nếu chưa đầy đủ, người dân sẽ được người tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoàn thiện thủ tục.

+ Đo đạc, xác minh bản trích đo địa chính.

+ Cá nhân, hộ gia đình thực hiện nghĩa vụ tài chính.

+ Trả kết quả.

Cách 2: Làm thủ tục xin cấp sổ đỏ lần đầu trực tuyến.

+ Cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu tại Cổng dịch vụ công.

+ Giải quyết hồ sơ.

+ Người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Theo đó, người sử dụng đất có thể nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo một trong hai hình thức: trực tiếp; hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công.

+ Trả kết quả.